UA-97226585-1
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Orthomoleculair Therapeut Karin de Jong:  Aangesloten als orthomoleculair therapeut bij de beroepsvereniging het MBOG. Handelende als zelfstandig orthomoleculair therapeut.
Cliënt: de persoon aan wie door de orthomoleculair therapeut advies en begeleiding wordt verleend dan wel diens vertegenwoordiger.
Praktijkadres: de locatie waar diensten als orthomoleculair therapeut worden uitgeoefend.
Arts: de huisarts/specialist waardoor de cliënt is verwezen
 
Artikel 2: Algemeen
Karin de Jong geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.
 
Artikel 3: Basis
Karin de Jong kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Karin de Jong de verwijzend arts op de hoogte van de begeleiding. Voor eventuele vergoeding door de zorgverzekeraar is het niet van belang of de cliënt zelf contact heeft opgenomen dan wel is verwezen.
 
Artikel 4: Verhindering
Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien een afspraak niet tijdig wordt geannuleerd, is Karin de Jong gerechtigd om het consult in rekening te brengen.

Artikel 5: Tariefstelling
Op de website www.vitalieet.nl staan de tarieven die gelden voor de consulten. Deze tarieven zijn inclusief BTW. De tarieven voor workshops worden separaat met klanten afgesproken op basis van offerte.

Karin de Jong is gerechtigd prijsstijgingen door de te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Karin de Jong beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.
 
Artikel 6: Intellectueel eigendom

Karin de Jong behoudt te allen tijde alle rechten op de door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De hiervoor genoemde zaken moge zonder schriftelijke toestemming van Karin de Jong noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze bekend worden gemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door Karin de Jong verstrekt zijn.
 
Artikel 7: Betaling
Betaling aan Karin de Jong dient achteraf contant of door overschrijving plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De cliënt/klant ontvangt een factuur voor de geleverde consulten/workshops. 
Bij voortijdige beëindiging van de begeleiding door de cliënt, zal er geen terugbetaling plaatsvinden.
 
Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
Karin de Jong heeft het recht om overeengekomen consulten/workshops en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op een vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
 
Artikel 9: Aansprakelijkheid
Het advies en /of de begeleiding van Karin de Jong is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De resultaten zijn grotendeels eigen verantwoordelijk van de cliënt. Karin de Jong sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de Karin de Jong verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Karin de Jong.                
Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Karin de Jong verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak dan ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Karin de Jong nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Karin de Jong om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Karin de Jong te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Karin de Jong is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
 
Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Karin de Jong is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.
 
Artikel 11: Gegevens cliënt
Karin de Jong zal in geen geval gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.