UA-97226585-1
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Algemene voorwaarden workshops

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden hebben de met een hoofdletter aangeduide begrippen de volgende betekenis:

Cursist: de persoon die aan de Cursus die VitaliEet geeft deelneemt; Tevens is dit de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met VitaliEet een overeenkomst heeft gesloten;

Cursus: alle cursussen die onder de naam van VitaliEet worden gegeven, waaronder: trainingen, workshops, cursussen, coaching of enige andere bijeenkomt met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden;

Website: de website van VitaliEet www.vitalieet.nl 

2. Bedenktermijn

2.1 De Cursist heeft een bedenktermijn van 14 dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst van de Cursus wordt gesloten, tenzij de Opdrachtgever uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de start van de Opleiding en heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding.

2.2. De Cursist kan gebruik maken van zijn recht op ontbinding door  een duidelijke verklaring van de ontbinding te doen aan info@vitalieet.nl 

3. Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Cursist en VitaliEet 

4. Inschrijving

4.1 De Cursist kan zich aanmelden via mail info@vitalieet.nl. Cursist krijgt dan een aanmeldingsformulier toegestuurd en stuurt deze ondertekend terug via de mail of post.

4.2 Na ontvangst van het digitale inschrijfformulier door VitaliEet ontvangt de Cursist een factuur die als bevestiging van inschrijving dient. Alle door VitaliEet gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden indien er voldoende plaats is voor de Cursisten.

4.3 Indien de Cursist vol zit, zal Vitalieet de Cursist daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

5. Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld door VitaliEet

5.2 Het cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen.

6. Facturering

6.1 De factuur dient binnen 30 dagen voor aanvang van de Cursus door de Cursist te worden voldaan, tenzij anders vermeld op de factuur.

7. Klachten

7.1 Klachten met betrekking tot de Cursus of het cursussmateriaal, dienen schriftelijk en gemotiveerd binnen 21 dagen na levering te worden medegedeeld aan VitaliEet.

7.2 Klachten schorten de betalingsverplichting van de Cursist niet op.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Indien er sprake is van aansprakelijkheid van VitaliEet, is deze aansprakelijkheid beperkt tot direct geleden schade. Iedere vorm van indirecte schade, zoals bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, verlies van omzet of winstderving zijn van vergoeding uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van VitaliEet. Als aanvulling op het bovenstaande geldt dat VitaliEet nooit aansprakelijk zijn voor een hoger bedrag dan het aan VitaliEet betaalde opleidingsgeld.

8.2 Bij aansprakelijkheid aan de zijde van VitaliEet, heeft de Cursist niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten en/of te verrekenen.

9. Annulering

9.1 Het annuleren van deelname aan een Opleiding kan uitsluitend via het mailadres info@vitalieet.nl

9.2 De Cursist kan zijn deelname tot 30 dagen voor de Cursus kosteloos annuleren. Indien de Cursist zijn deelname tot 10 dagen voor de Cursus annuleert, is de Cursist 20% van het totaalbedrag verschuldigd of tenminste €50,00. Indien de Cursist zijn deelname binnen 10 dagen voor de Cursus annuleert, is de Cursist 50% van het totaalbedrag verschuldigd of tenminste €50,00. Indien de Cursist binnen 24 uur voor de Cursus annuleert, is de Cursist het totale bedrag verschuldigd.

9.3 Inschrijfkosten worden in geen geval gerestitueerd.

9.4 Indien een Cursist verhinderd is voor een Cursus, kan de Cursist de plaats laten innemen door iemand anders, mits VitaliEet hier voorafgaande schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

9.5 Bij onvoldoende deelname aan de Cursus kan VitaliEet de Cursus annuleren. VitaliEet zal de Cursist hiervan zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen. Eventuele verrichte betalingen door de Cursist zullen worden teruggestort.

10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van VitaliEet onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst door VitaliEet blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, pandemie, uitbraak (voorbeelden: COVID-19, SARS, Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte), werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen het bedrijf van VitaliEet of diens leveranciers.

10.2 VitaliEet zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht.

10.3 Ten gevolge van overmacht, mag VitaliEet afwijken van de intentionele vorm van onderwijs (Klassikaal, Live Webinar, Digitaal of E-Learning). Bij het wisselen van een vorm van onderwijs voor een Cursus, ten gevolge van overmacht, is de cursist niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, compensatie en/of schadevergoeding.

11. Bijzondere bepalingen

11.1 De cursusdata, het programma en de docenten van de Cursussen zijn indicatief. VitaliEet mag de op de Website en in brochures vermelde informatie wijzigen. De Cursist heeft bij een wijziging door VitaliEet geen recht op een vergoeding.

11.2 Alle intellectuele eigendomsrechten - waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht - op alle door VitaliEet  aan de Cursist geleverd cursusmateriaal berusten bij VitaliEet of diens licentiegevers. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VitaliEet gegevens of gedeelten uit enig door VitaliEet geleverd cursusmateriaal aan derden ter beschikking te stellen, op welke wijze dan ook.

11.3 Wanneer een cursus door een ander instituut wordt gegeven, zijn de algemene voorwaarden van dat desbetreffende instituut van toepassing. De algemene voorwaarden van dat instituut worden bij de omschrijving van de desbetreffende opleiding op de Website ter beschikking gesteld.

11.4 Op alle overeenkomsten tussen de Cursist en VitaliEet is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.