UA-97226585-1
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Algemeen voor cursussen:

 • Wanneer ik verhinderd ben voor een workshop of cursusdag, meld ik me tenminste 24 uur voor mijn afspraak af. In overleg wordt bekeken of en op welke wijze de gemiste workshop of cursusdag gecompenseerd kan worden. Indien er op redelijke wijze geen compensatie mogelijk is, vervalt de workshop en zal er geen restitutie van gelden plaatsvinden.
 • Annuleren van een cursus kan via de online agenda: https://vitalieet.nutriportal.eu/ . In het weekend kan ik mij afmelden via de mail (info@vitalieet.nl) en/of voicemail via telefoonnummer (06-16249501). Het is niet mogelijk om via een app of SMS-bericht, de afspraak te annuleren.
 • Bij niet of te laat afmelden zal de workshop of cursus volledig in rekening gebracht worden.
 • Eventuele inschrijfkosten worden niet gerestitueerd.
 • Bij onvoldoende deelnemers, ziekte of andere gegronde redenen, kan een workshop of cursus geannuleerd of verplaatst worden en zal hiervan bericht worden gegeven. Eventuele tegoeden zullen worden teruggestort.
 • Cursuslocaties en tijden worden vooraf helder gecommuniceerd.
 • Indien er sprake is van aansprakelijkheid van VitaliEet en/of Menu22, is deze aansprakelijkheid beperkt tot direct geleden schade. Iedere vorm van indirecte schade, zoals bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, verlies van omzet of winstderving zijn van vergoeding uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van VitaliEet en/of Menu22. Als aanvulling op het bovenstaande geldt dat VitaliEet en/of Menu22 nooit aansprakelijk zijn voor een hoger bedrag dan het aan VitaliEet/Menu22 betaalde cursusgeld.
 • Bij aansprakelijkheid aan de zijde van VitaliEet/Menu22, heeft de Cursist niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten en/of te verrekenen.
 • Indien er door omstandigheden sprake is van overmacht waardoor de overeenkomst  blijvend of tijdelijk is verhinderd zoals COVID-19 of andere omstandigheden, ben ik niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, compensatie en/of schadevergoeding.
 • Cursusdata, het programma en de docenten van de cursussen zijn indicatief. VitaliEet en/of Menu22 mag de op de Websites en in de brochures vermelde informatie wijzigen. Ik heb bij een wijziging door VitaliEet en/of Menu22 geen recht op een vergoeding.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten - waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht - op alle door VitaliEet en/of Menu22 aan de Cursist geleverd cursusmateriaal berusten bij VitaliEet en/of Menu22 of diens licentiegevers. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VitaliEet en/of Menu22 gegevens of gedeelten uit enig door VitaliEet/Menu22 geleverd cursusmateriaal aan derden ter beschikking te stellen, op welke wijze dan ook.
 • Wanneer een cursus door een ander instituut wordt gegeven, zijn de algemene voorwaarden van dat desbetreffende instituut van toepassing. De algemene voorwaarden van dat instituut worden bij de omschrijving van de desbetreffende opleiding op de Website ter beschikking gesteld.
 • Op alle overeenkomsten tussen de Cursist en VitaliEet/Menu22 is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Annuleringsvoorwaarden cursus Gezond & Fit met Goede Voeding (in samenwerking met Menu22)

 • Bij het aanmelden van de cursus Gezond & Fit met goede voeding is de factuur van de gedane betaling het bewijs van deelname aan de cursus.
 • Tot 30 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus kan er kosteloos worden geannuleerd.
 • Tot 10 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus, wordt 50% van het totale cursusbedrag gefactureerd of een minimaal bedrag van € 50,00.
 • Indien ik tot 24 uur voor aanvang van de cursus annuleer, ben ik het totale bedrag voor de cursus verschuldigd.
 • Indien ik verhinderd ben om deel te nemen aan de cursus, mag ik een andere deelnemer zoeken die mijn plaats kan innemen als hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door Vitalieet en MENU22.
 • De prijzen van de cursus Gezond & Fit met goede voeding, zijn inclusief BTW.
 • Het cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen.
 • Ik ben op de hoogte dat klachten de betalingsverplichting niet opschorten.

Klachten

 • Vitalieet en MENU22 doen hun uiterste best om je naar alle tevredenheid te begeleiden. Indien er onduidelijkheden zijn of je bent ontevreden, meld dit dan tijdig. Dan kunnen we samen zoeken naar een gerichte oplossingen.